Mapa školy 2016

Mapa školy 2016

Vedení školy zveřejňuje část výsledků dotazníkového šetření Mapa školy pro ZŠ, které proběhlo v únoru 2016 na naší škole

Nástrojem použitým pro hodnocení kvality klimatu školy bylo anonymní dotazníkové šetření mezi žáky, rodiči, učiteli a provozními zaměstnanci. Poskytlo nám důležité informace o vztazích, názorech, postojích a přáních všech aktérů vzdělávacího procesu. Sdělením těchto výsledků a jejich analýza by měla přispět ke zlepšování kvality školy a jejích služeb.

Ještě jednou děkujeme všem respondentům za vyplnění dotazníků (počty respondentů – žáci 96 %, učitelé 97 % a rodiče 88 %).

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá velmi kladné hodnocení: atmosféra ve škole, kvalita výuky a ocenění materiálního vybavení.

Šetření potvrdilo, že naše systematická dlouhodobá práce, zaměřená na kvalitu vzdělávání a na vytvoření dobré atmosféry školy v oblasti vztahů žák – žák, žák - učitel, byla respondenty kladně oceněna – viz analytická zpráva (hodnocení žáky II.stupně).

Pro zajímavost uvádíme rozdílnost odpovědí žáků, rodičů a učitelů v otázce hlavních úkolů školy.  

Rodiče - stále přetrvává fakt, že by žák měl získat maximum vědomostí a znalostí.

Žáci i učitelé - vidí jako hlavní úkol osvojit si dovednosti, které by využili v dalším životě a především naučit se učit, naučit se spolupracovat, vycházet a jednat s lidmi. Jinými slovy naplnit všechny cíle vzdělávání – poznávací, dovednostní a hodnotové.

analyticka_zprava.pdf

souhrn_rodic TGM.pdf

souhrn_skola TGM.pdf