Informace k zápisu

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 se bude v celé Praze 6 konat v termínu
18. – 19.
dubna 2023 vždy
 od 14:00 do 17:00. Pro získání bližších informací doporučujeme
průběžně sledovat webové stránky Městské části Praha 6 a webové stránky naší školy.

Zatím předkládáme tyto informace:

1) Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd: 

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou
    hl. m. Prahy.

2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem
   1. až 8. třídy školy.

3. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6.

4. Děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, jejichž starší sourozenec je žákem

    1. až 8. třídy školy.

5. Děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.

6. Ostatní zájemci, jejichž starší sourozenec je žákem 1. až 8. třídy školy.

7. Ostatní zájemci.

Pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude použito losování za přítomnosti zástupce zřizovatele.

Na ZŠ a MŠ T. G. Masaryka bude otevřena jedna třída pro 25 dětí na pracovišti ZŠ Ruzyně a jedna třída pro 22 dětí na pracovišti Bělohorská.  

Zápis bude probíhat v ZŠ T. G. Masaryka Ruzyně.

Ředitelka školy rozhodne o umístění žáků do 1. A (ZŠ T. G. Masaryka Ruzyně) a do 1. B
(ZŠ Bělohorská).

Umístění žáků do 1. A (pracoviště Ruzyně) a 1. B (pracoviště Bělohorská) a případné losování přijatých dětí na jednotlivá pracoviště při ZŠ a MŠ T. G. Masaryka.

Naše spádová oblast má dvě školy – Základní školu Bělohorská 174 a Základní školu T. G. Masaryka, náměstí Českého povstání 6, Ruzyně. Do ZŠ Bělohorská budou přednostně přijaty děti ze spádové oblasti s poštovním směrovacím číslem 169 00. Do ZŠ T. G. Masaryka budou přednostně přijaty děti ze spádové oblasti s poštovním směrovacím číslem 161 00. Pokud se do ZŠ Bělohorská bude hlásit více dětí ze spádové oblasti s poštovním směrovacím číslem 169 00, než je možné pro příští školní rok do ZŠ Bělohorská přijmout, bude z uchazečů losováno. Z losování však budou vyřazeny a přednostně přijaty děti, které budou mít ve školním roce 2023/2024 v ZŠ Bělohorská sourozence . V ZŠ Bělohorská může být otevřena pouze jedna první třída s maximálním počtem 22 žáků.

Příklad:
Do ZŠ Bělohorská se přihlásí 32 dětí. z nich 2 děti budou mít ve školním roce 2023/2024  v ZŠ Bělohorská sourozence. Od těchto 32 uchazečů se odečtou 2 dětí (se sourozenci) a z těchto zbývajících 30 dětí se bude losovat 20 dětí, které budou do ZŠ Bělohorská přijaty. Zbývajícím 10 dětem bude nabídnuto místo v první třídě v ZŠ T. G. Masaryka.

V případě, že v ZŠ Bělohorská bude volné místo, bude možné zařadit do této školy děti ze spádové oblasti s poštovním směrovacím číslem 161 00. Důvodem tohoto opatření je skutečnost, že v ZŠ Bělohorská může být otevřena pouze jedna první třída s maximálním počtem 22 žáků.

Problematika spádové turistiky:

Kapacita většiny základních škol Městské části Praha 6 se blíží rejstříkovým (maximálním) kapacitám škol. To je způsobeno jednak silnými populačními ročníky v posledních letech, ale mimo jiné také „spádovou turistikou“, tedy účelovým přihlašováním dětí k trvalému pobytu do spádových obvodů základních škol, kde přitom děti ve skutečnosti nebydlí.

Tento jev způsobuje, že ředitelé dotčených základních škol díky nedostatečné kapacitě školy losují ze spádových dětí ty, které přijmou a vážně hrozí, že dítě, jemuž zákonní zástupci trvalý pobyt účelově zvolili, bude přijato na úkor dítěte, které ve spádové oblasti školy skutečně bydlí.

Městská část je rozhodnuta se takové situaci bránit, a proto vyzvala ředitele škol, aby se v rámci přijímacího řízení k základnímu vzdělávání (do 1. ročníku) zabývali ověřováním skutečnosti, zda žadatel o přijetí na adrese trvalého pobytu také bydlí a tato zjištění zohlednili při svém rozhodování o přijetí žadatelů.

Z výše uvedených důvodů bude ředitel školy ověřovat bydliště dítěte, ve snaze zajistit plnění povinné školní docházky přednostně těm žadatelům, kteří ve spádové oblasti školy skutečně bydlí. Proto doporučujeme všem žadatelům, aby se (kromě vybraných škol, které si pro své dítě k plnění povinné školní docházky zvolili), dostavili k zápisům i ve škole, v jejíž spádové oblasti skutečně bydlí. Ověřování bydliště dítěte se bude týkat dětí, jejichž adresa trvalého pobytu není shodná s adresou trvalého pobytu žádného ze zákonných zástupců nebo na adrese bydlí dobu kratší tří měsíců ke dni zápisu.

2) Žádost o odklad:

K žádosti o odklad je třeba přiložit doporučení od praktického lékaře a z pedagogicko - psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra a přinést v den zápisu do školy.

Školní psycholog: Mgr. Pavel Kšajt, PPP Praha 6,  tel. 220612131- možno objednat na školní zralost.

 Několik informací o naší škole:

-  výsledky vzdělávání (testy SCIO) ukazují, že výuka je na naší škole kvalitní

-  žáci, rodiče i pedagogové vysoce oceňují velmi příznivou, přátelskou a tvůrčí atmosféru na škole (dotazníkové šetření MAPA ŠKOLY - výsledky za roky 2016, 2019. 2022 k nahlédnití na webových stránkách školy)

-  žáci prvního stupně mají samostatnou budovu

. všichni, včetně nepedagogických zaměstnanců, se podílejí na vytváření rodinné podoby školy, kvalitního a     bezpečného prostředí

-  pedagogové se systematicky vzdělávají a rozšiřují svoji odbornost

-  první a druhouí třídu zpravidla vede jedna třídní učitelka, třetí třídu pak převezme třídní učitelka další a doprovází ji až do páté třídy (nemusí však být vždy pravidlem)

-  matematika se u nás učí klasickým způsobem (nikoliv podle profesora Hejného)

-  čtení vyučujeme analyticko - syntetickou metodou, psaní formou vázaného psacího písma

-  od první třídy mají děti možnost učit se nepovinně anglický jazyk

-  vybavení ICT je velmi dobré, na škole máme počítačovou učebnu, k výuce využíváme také tablety (při distanční výuce jsme žákům vypomohli jejich zapůjčením                 

-  pro výuku tělocviku využíváme nově rekonstruovanou sportovní halu a sportoviště v areálu školy

-  ve druhém a třetím ročníku se žáci účastní výcviku plavání

-  jsme zapojeni do projektu Sportík – trenéři do škol (1. - 3. třída)

-  na škole je žákům k dispozici školní knihovna k zapůjčení knížek, čehož děti hojně využívají

-  v rámci vyučování chodíme se žáky do divadel, kin, navštěvujeme výstavy, organizujeme školní projekty, jezdíme na výlety a školy v přírodě         

-  pravidelně a úspěšně se naši žáci účastní různých soutěží a olympiád

-  ve škole působí při výuce asistenti, školní speciální pedagog, dochází psycholog z PPP Praha 6

-  školní družina má tři oddělení, je otevřena od 6:30 do 17:00, (kromě heren využívá za příznivého počasí velkou školní zahradu a nedalekou oboru Hvězda, činnost školní družiny je tak velice pestrá)

-  žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně (v jídelně není možnost výběru jídel)

-  obvykle pracují na škole v odpoledních hodinách zájmové kroužky pro děti pořádané školou nebo DDM P 6

-  výroční zprávy školy jsou zveřejněny na našich webových stránkách, kde se dozvíte další informace o škole

-  virtuální prohlídku školy si můžete prohlédnout na našich webových stránkách

-  s dalšími dotazy se můžete telefonicky obrátit na ředitelku školy Mgr. Danu Hudečkovou na čísle
    737 501 723

 

Den otevřených dveří dne letos připadá na úterý 7. 3. 2023 (ZŠ Bělohorská) a na středu 8. 3. 2023 (ZŠ Ruzyně) - více na webových stránkách školy.

Jak prihlasit dite do ZS_23_24_web.pdf

spadove ulice - ZS a MS T. G. Masaryka PDF.pdf