Informace k zápisu

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 se bude v celé Praze 6 konat v termínu 18. – 19. dubna 2023. Pro získání bližších informací doporučujeme průběžně sledovat webové stránky Městské části Praha 6 a webové stránky naší školy.

Zatím předkládáme tyto informace:

1) Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd: 

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou
    hl. m. Prahy.

2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem
   1. až 8. třídy školy.

3. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6.

4. Děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, jejichž starší sourozenec je žákem

    1. až 8. třídy školy.

5. Děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.

6. Ostatní zájemci, jejichž starší sourozenec je žákem 1. až 8. třídy školy.

7. Ostatní zájemci.

Pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude použito losování za přítomnosti zástupce zřizovatele.

Na ZŠ a MŠ T. G. Masaryka bude otevřena jedna třída pro 25 dětí na pracovišti ZŠ Ruzyně a jedna třída pro 22 dětí na pracovišti Bělohorská.  

Zápis bude probíhat v ZŠ T. G. Masaryka Ruzyně.

Ředitelka školy rozhodne o umístění žáků do 1. A (ZŠ T. G. Masaryka Ruzyně) a do 1. B
(ZŠ Bělohorská).

Umístění žáků do 1. A (pracoviště Ruzyně) a 1. B (pracoviště Bělohorská) a případné losování přijatých dětí na jednotlivá pracoviště při ZŠ a MŠ T. G. Masaryka.

Naše spádová oblast má dvě školy – Základní školu Bělohorská 174 a Základní školu T. G. Masaryka, náměstí Českého povstání 6, Ruzyně. Do ZŠ Bělohorská budou přednostně přijaty děti ze spádové oblasti s poštovním směrovacím číslem 169 00. Do ZŠ T. G. Masaryka budou přednostně přijaty děti ze spádové oblasti s poštovním směrovacím číslem 161 00. Pokud se do ZŠ Bělohorská bude hlásit více dětí ze spádové oblasti s poštovním směrovacím číslem 169 00, než je možné pro příští školní rok do ZŠ Bělohorská přijmout, bude z uchazečů losováno. Z losování však budou vyřazeny a přednostně přijaty děti, které budou mít ve školním roce 2023/2024 v ZŠ Bělohorská sourozence . V ZŠ Bělohorská může být otevřena pouze jedna první třída s maximálním počtem 22 žáků.

Příklad:
Do ZŠ Bělohorská se přihlásí 32 dětí. z nich 2 děti budou mít ve školním roce 2023/2024  v ZŠ Bělohorská sourozence. Od těchto 32 uchazečů se odečtou 2 dětí (se sourozenci) a z těchto zbývajících 30 dětí se bude losovat 20 dětí, které budou do ZŠ Bělohorská přijaty. Zbývajícím 10 dětem bude nabídnuto místo v první třídě v ZŠ T. G. Masaryka.

V případě, že v ZŠ Bělohorská bude volné místo, bude možné zařadit do této školy děti ze spádové oblasti s poštovním směrovacím číslem 161 00. Důvodem tohoto opatření je skutečnost, že v ZŠ Bělohorská může být otevřena pouze jedna první třída s maximálním počtem 22 žáků.

2) Žádost o odklad:

K žádosti o odklad je třeba přiložit doporučení od praktického lékaře a z pedagogicko - psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra a přinést v den zápisu do školy.

Školní psycholog: Mgr. Pavel Kšajt, PPP Praha 6,  tel. 220612131- možno objednat na školní zralost.

 Několik informací o naší škole:

-  výsledky vzdělávání (testy SCIO) ukazují, že výuka je na naší škole kvalitní

-  žáci, rodiče i pedagogové vysoce oceňují velmi příznivou, přátelskou a tvůrčí atmosféru na škole (dotazníkové šetření MAPA ŠKOLY - výsledky za roky 2016, 2019. 2022 k nahlédnití na webových stránkách školy)

-  žáci prvního stupně mají samostatnou budovu

. všichni, včetně nepedagogických zaměstnanců, se podílejí na vytváření rodinné podoby školy, kvalitního a     bezpečného prostředí

-  pedagogové se systematicky vzdělávají a rozšiřují svoji odbornost

-  první a druhouí třídu zpravidla vede jedna třídní učitelka, třetí třídu pak převezme třídní učitelka další a doprovází ji až do páté třídy (nemusí však být vždy pravidlem)

-  matematika se u nás učí klasickým způsobem (nikoliv podle profesora Hejného)

-  čtení vyučujeme analyticko - syntetickou metodou, psaní formou vázaného psacího písma

-  od první třídy mají děti možnost učit se nepovinně anglický jazyk

-  vybavení ICT je velmi dobré, na škole máme počítačovou učebnu, k výuce využíváme také tablety (při distanční výuce jsme žákům vypomohli jejich zapůjčením                 

-  pro výuku tělocviku využíváme nově rekonstruovanou sportovní halu a sportoviště v areálu školy

-  ve druhém a třetím ročníku se žáci účastní výcviku plavání

-  jsme zapojeni do projektu Sportík – trenéři do škol (1. - 3. třída)

-  na škole je žákům k dispozici školní knihovna k zapůjčení knížek, čehož děti hojně využívají

-  v rámci vyučování chodíme se žáky do divadel, kin, navštěvujeme výstavy, organizujeme školní projekty, jezdíme na výlety a školy v přírodě         

-  pravidelně a úspěšně se naši žáci účastní různých soutěží a olympiád

-  ve škole působí při výuce asistenti, školní speciální pedagog, dochází psycholog z PPP Praha 6

-  školní družina má tři oddělení, je otevřena od 6:30 do 17:00, (kromě heren využívá za příznivého počasí velkou školní zahradu a nedalekou oboru Hvězda, činnost školní družiny je tak velice pestrá)

-  žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně (v jídelně není možnost výběru jídel)

-  obvykle pracují na škole v odpoledních hodinách zájmové kroužky pro děti pořádané školou nebo DDM P 6

-  výroční zprávy školy jsou zveřejněny na našich webových stránkách, kde se dozvíte další informace o škole

-  virtuální prohlídku školy si můžete prohlédnout na našich webových stránkách

-  s dalšími dotazy se můžete telefonicky obrátit na ředitelku školy Mgr. Danu Hudečkovou na čísle
    737 501 723

 

Den otevřených dveří dne letos připadá na úterý 7. 3. 2023 (ZŠ Bělohorská) a na středu 8. 3. 2023 (ZŠ Ruzyně) - více na webových stránkách školy.

Jak prihlasit dite do ZS_23_24_web.pdf

spadove ulice - ZS a MS T. G. Masaryka PDF.pdf