Informace k zápisu

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 se bude v celé Praze 6 konat v termínu
16. – 17.
dubna 2024 vždy
 od 14:00 do 17:00. Pro získání bližších informací doporučujeme
průběžně sledovat webové stránky Městské části Praha 6 a webové stránky naší školy.

Zatím předkládáme tyto informace:

1) Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd: 

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou
    hl. m. Prahy.

2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem
   1. až 8. třídy školy.

3. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6.

4. Děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, jejichž starší sourozenec je žákem

    1. až 8. třídy školy.

5. Děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.

6. Ostatní zájemci, jejichž starší sourozenec je žákem 1. až 8. třídy školy.

7. Ostatní zájemci.

Pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude použito losování za přítomnosti zástupce zřizovatele.

Na ZŠ a MŠ T. G. Masaryka bude otevřena jedna třída pro 25 dětí na pracovišti ZŠ Bělohorská a dvě třídy pro 48 dětí (2 x 24) na pracovišti ZŠ Ruzyně.  

Zápis bude probíhat v budově prvního stupně (růžová budova) ZŠ T. G. Masaryka Ruzyně
16. - 17. 4. 2024 vždy od 14:00 do 17:00.

Ředitelka školy rozhodne o umístění žáků do 1. A  a 1. C (ZŠ T. G. Masaryka Ruzyně) a do 1. B
(ZŠ Bělohorská).

Umístění žáků do 1. A (pracoviště Ruzyně) a 1. B (pracoviště Bělohorská) a případné losování přijatých dětí na jednotlivá pracoviště při ZŠ a MŠ T. G. Masaryka.

Spádová oblast naší školy má dvě pracoviště – Základní školu Bělohorská 174 a Základní školu T. G. Masaryka, náměstí Českého povstání 6, Ruzyně. Do ZŠ Bělohorská budou přednostně přijaty děti ze spádové oblasti s poštovním směrovacím číslem 169 00. Do ZŠ T. G. Masaryka budou přednostně přijaty děti ze spádové oblasti s poštovním směrovacím číslem 161 00. Pokud se do ZŠ Bělohorská bude hlásit více dětí ze spádové oblasti s poštovním směrovacím číslem 169 00, než je možné pro příští školní rok do ZŠ Bělohorská přijmout, bude z uchazečů losováno. Z losování však budou vyřazeny a přednostně přijaty děti, které budou mít ve školním roce 2024/2025 v ZŠ Bělohorská sourozence . V ZŠ Bělohorská může být otevřena pouze jedna první třída s maximálním počtem 22 žáků.

Příklad:
Do ZŠ Bělohorská se přihlásí 35 dětí. z nich 5 děti bude mít ve školním roce 2024/2025  v ZŠ Bělohorská sourozence. Od těchto 35 uchazečů se odečte 5 dětí (se sourozenci) a z těchto zbývajících 30 dětí se bude losovat 20 dětí, které budou do ZŠ Bělohorská přijaty. Zbývajícím 10 dětem bude nabídnuto místo v první třídě v ZŠ T. G. Masaryka Ruzyně.

V případě, že v ZŠ Bělohorská bude volné místo, bude možné zařadit do této školy děti ze spádové oblasti s poštovním směrovacím číslem 161 00. Důvodem tohoto opatření je skutečnost, že v ZŠ Bělohorská může být otevřena pouze jedna první třída s maximálním počtem 25 žáků. V ZŠ T. G. Masaryka Ruzyně je možnost případně otevřít dvě první třídy.

Problematika spádové turistiky:

Kapacita většiny základních škol Městské části Praha 6 se blíží rejstříkovým (maximálním) kapacitám škol. To je způsobeno jednak silnými populačními ročníky v posledních letech, ale mimo jiné také „spádovou turistikou“, tedy účelovým přihlašováním dětí k trvalému pobytu do spádových obvodů základních škol, kde přitom děti ve skutečnosti nebydlí.

Tento jev způsobuje, že ředitelé dotčených základních škol díky nedostatečné kapacitě školy losují ze spádových dětí ty, které přijmou a vážně hrozí, že dítě, jemuž zákonní zástupci trvalý pobyt účelově zvolili, bude přijato na úkor dítěte, které ve spádové oblasti školy skutečně bydlí.

Městská část je rozhodnuta se takové situaci bránit, a proto vyzvala ředitele škol, aby se v rámci přijímacího řízení k základnímu vzdělávání (do 1. ročníku) zabývali ověřováním skutečnosti, zda žadatel o přijetí na adrese trvalého pobytu také bydlí a tato zjištění zohlednili při svém rozhodování o přijetí žadatelů.

Z výše uvedených důvodů bude ředitel školy ověřovat bydliště dítěte, ve snaze zajistit plnění povinné školní docházky přednostně těm žadatelům, kteří ve spádové oblasti školy skutečně bydlí. Proto doporučujeme všem žadatelům, aby se (kromě vybraných škol, které si pro své dítě k plnění povinné školní docházky zvolili), dostavili k zápisům i ve škole, v jejíž spádové oblasti skutečně bydlí. Ověřování bydliště dítěte se bude týkat dětí, jejichž adresa trvalého pobytu není shodná s adresou trvalého pobytu žádného ze zákonných zástupců nebo na adrese bydlí dobu kratší tří měsíců ke dni zápisu.

2) Žádost o odklad:

K žádosti o odklad je třeba přiložit doporučení od praktického lékaře a z pedagogicko - psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra a přinést v den zápisu do školy.

Školní psycholog: Mgr. Pavel Kšajt, PPP Praha 6,  tel. 220612131- možno objednat na školní zralost.

 Několik informací o naší škole:

-  výsledky vzdělávání (testy SCIO) ukazují, že výuka je na naší škole kvalitní

-  žáci, rodiče i pedagogové vysoce oceňují velmi příznivou, přátelskou a tvůrčí atmosféru na škole (dotazníkové šetření MAPA ŠKOLY - výsledky za roky 2016, 2019. 2022 k nahlédnití na webových stránkách školy)

-  žáci prvního stupně mají samostatnou budovu

. všichni, včetně nepedagogických zaměstnanců, se podílejí na vytváření rodinné podoby školy, kvalitního a     bezpečného prostředí

-  pedagogové se systematicky vzdělávají a rozšiřují svoji odbornost

-  první a druhouí třídu zpravidla vede jedna třídní učitelka, třetí třídu pak převezme třídní učitelka další a doprovází ji až do páté třídy (nemusí však být vždy pravidlem)

-  matematika se u nás učí klasickým způsobem (nikoliv podle profesora Hejného)

-  čtení vyučujeme analyticko - syntetickou metodou, psaní formou vázaného psacího písma

-  od první třídy mají děti možnost učit se nepovinně anglický jazyk

-  vybavení ICT je velmi dobré, na škole máme počítačovou učebnu, k výuce využíváme také tablety (při distanční výuce jsme žákům vypomohli jejich zapůjčením                 

-  pro výuku tělocviku využíváme nově rekonstruovanou sportovní halu a sportoviště v areálu školy

-  ve druhém a třetím ročníku se žáci účastní výcviku plavání

-  jsme zapojeni do projektu Sportík – trenéři do škol (1. - 3. třída)

-  na škole je žákům k dispozici školní knihovna k zapůjčení knížek, čehož děti hojně využívají

-  v rámci vyučování chodíme se žáky do divadel, kin, navštěvujeme výstavy, organizujeme školní projekty, jezdíme na výlety a školy v přírodě         

-  pravidelně a úspěšně se naši žáci účastní různých soutěží a olympiád

-  ve škole působí při výuce asistenti, školní speciální pedagog, dochází psycholog z PPP Praha 6

-  školní družina má tři oddělení, je otevřena od 6:30 do 17:00, (kromě heren využívá za příznivého počasí velkou školní zahradu a nedalekou oboru Hvězda, činnost školní družiny je tak velice pestrá)

-  žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně (v jídelně není možnost výběru jídel)

-  obvykle pracují na škole v odpoledních hodinách zájmové kroužky pro děti pořádané školou nebo DDM P 6

-  výroční zprávy školy jsou zveřejněny na našich webových stránkách, kde se dozvíte další informace o škole

-  virtuální prohlídku školy si můžete prohlédnout na našich webových stránkách

-  s dalšími dotazy se můžete telefonicky obrátit na ředitelku školy Mgr. Danu Hudečkovou na čísle
    737 501 723

 

Den otevřených dveří dne letos připadá na středu 6. 3. 2024 (ZŠ Bělohorská) a na čtvrtek 7. 3. 2024 (ZŠ Ruzyně) - více na webových stránkách školy. 

 

 

Jak přihlásit dítě do školy pro školní rok 2024/2025

Obecné informace:

 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není povolen odklad. Mladší dítě je možné přijmout na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení.

 • Je možné si zvolit libovolnou základní školu či školy, ale doporučujeme podat žádost na spádovou školu (rozdělení spádových oblastí naleznete na geoportálu Prahy 6 - gis.praha6.cz/spadove-oblasti-zs).

 • Žádost o přijetí je možné podat do více škol.

 • Žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání včetně rezervace času do jednotlivých škol bude k dispozici k předvyplnění od 18. 3. 2024 na www.jakdoskoly.cz nebo v listinné podobě ve škole ve dnech zápisu.

   

Co budete potřebovat k zápisu:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí (případně vyjádření lékaře) - doporučujeme vyplnit elektronicky na webu www.jakdoskoly.cz, zápis se tím pro všechny zúčastněné strany výrazně urychlí

 • Rodný list dítěte k nahlédnutí

 • Doklad o trvalém pobytu, OP dítěte nebo zákonného zástupce k nahlédnutí, popř. výpis z evidence obyvatel (nájemní smlouva není považována za doklad o trvalém pobytu!) 

 

Termíny:

 • 16. 4. – 17. 4. 2024: odevzdání žádosti o přijetí, tím je zahájeno správní řízení.

 • 16. 5. 2024 v době od 14:00 do 16:00 hod.: škola umožní nahlédnutí do spisu dítěte.

 • 17. 5. 2024: zveřejnění výsledků zápisu ve 12:00 hod. pod unikátním registračním kódem dítěte formou seznamu přijatých dětí na webu školy.

 • 22. 5. 2024 v době od 14:00 do 16:00 hod.: v případě přijetí do dvou a více škol dodá zákon­ný zástupce do zvolené školy zápisový lístek a podepíše zpětvzetí žádosti o přijetí pro školu, do které jeho dítě nenastoupí.

 • 3. 6. 2024: škola sejme výsledky zápisu z webu školy.

 • Rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce dítěte nedostává, dokument je součástí složky správního řízení a na vyžádání lze získat jeho kopii.

 

Jak získat formulář pro přihlášení do ZŠ:

 • vyplňte žádosti do ZŠ (data jsou uložena v systému pro potřeby jednotlivých škol)

 • označíte vybrané základní školy (tisk pro každou školu zvlášť)

 • rezervujete čas pro odevzdání žádosti

 • předvyplněnou žádost vytisknete, podepíšete a v den zápisu předejte ve vybrané/ných ZŠ

 • nedoporučujeme: listinnou podobu obdržíte ve vstupní hale ÚMČ P6, vyplníte, podepíšete a v den zápisu dodáte do vybrané ZŠ - bez rezervace času (delší čekací doba)

 

 Jak odevzdat žádost:

           Osobně:

 • 16. – 17. 4. 2024 lze odevzdat vyplněnou žádost o přijetí ve vybrané škole.

 • V rámci elektronického systému na portálu www. jakdoskoly.cz si lze rezervovat termín a čas návštěvy ve vybrané škole. Bez rezervace je nutno počítat s časovou prodlevou. Přednost budou mít zákonní zástupci s rezervací času návštěvy. V případě, že se rodič nemůže osobně dostavit, může pověřit předáním dokumentů jinou zletilou osobu, a  to na  základě podepsané plné moci, která nemusí být úředně ověřená.

 • Při osobním odevzdání žádosti bude předáno potvrzení o účasti na zápisu a unikátní registrační kód dítěte, pod kterým lze sledovat přijetí či nepřijetí dítěte v jednotlivých školách.

   Soukromou datovou schránkou:

 • Žádost lze doručit dne 16. – 17. 4. 2024 v době 0:00–23:59 hod.

 • Možnost předvyplnění údajů v  elektronickém systému Prahy 6 na  portálu www. jakdoskoly.cz zůstává zachována

 • Pomocí datové schránky mohou být zasílány pouze dokumenty převedené autorizovanou konverzí (požádat lze na České poště, Czech POINTu nebo u notáře): potvrzení o místě trvalého pobytu dítěte v MČ Praha 6 je možné pouze formou výpisu z evidence nebo registru obyvatel.

 • Škola dne 18. 4. 2024 zašle zákonným zástupcům zpět do  soukromé datové schránky potvrzení o účasti na zápisu, jehož součástí bude i unikátní registrační kód.

  E-mailem s uznávaným osobním elektronickým podpisem:

 • Žádost lze doručit dne 16. – 17. 4. 2024 v době 0:00–23:59 hod.

 • Možnost předvyplnění údajů v elektronickém systému Prahy 6 na portálu www. jakdoskoly.cz zůstává zachována.

 • Potvrzení o místě trvalého pobytu dítěte v MČ Praha 6 je možné pouze formou výpisu z evidence nebo registru obyvatel.

 • Škola dne 18. 4. 2024 zašle zákonným zástupcům zpět na uvedený e-mail potvrzení o účasti na zápisu, které obsahuje unikátní registrační kód.

 

Nepřijetí dítěte

            V případě přijetí do dvou a více škol:

 • Zákonný zástupce dítěte dodá dne 22. 5. 2024 v době od 14:00 do 16:00 hod. do zvolené školy zápisový lístek, který obdrží spolu s potvrzením o účasti na zápisu. Dodání zápisového lístku je dobrovolné, velmi však usnadní proces zápisu.

 • Zákonný zástupce současně podepíše zpětvzetí žádosti o přijetí pro školu, do které jeho dítě nenastoupí. Podepsané zpětvzetí v této škole ukončí správní řízení.

   

  V případě nepřijetí dítěte:

 • Obdržíte poštou do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí.

 • Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

 • Odvolání se podává prostřednictvím příslušné základní školy a  Magistrát hlavního města Prahy přezkoumá formální postup ředitele školy, zda rozhodl dle předem stanovených kritérií.

 

Odklad povinné školní docházky

 • Odklad povinné školní docházky je možné požádat v době zápisu.

 • Pro kladné vyřízení žádosti musí být připojeny tyto doklady:

  • doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC),

  • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 • Pokud nebude žádost doložena potřebnými doklady, správní řízení bude do doby dodání těchto dokladů přerušeno.

 

Spádové ulice

Příručka pro rodiče: Jak přihlásit dítě do školy pro školní rok 2024/2025

Guide for parents: How to enroll your child in school 2024/2025