Vnitřní režim při vzdělávání dětí

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

6,30 – 8,00   - doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předávání dětí

                       pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již

                       přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové

                       aktivity

8,00 - 9,00   - volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickým pracovníkem

                       zaměřené především na hry a zájmovou činnost, zdravotní

                       cvičení, pohybové aktivity

                      - hygiena, svačina

9,00 – 12,00  - řízené činnost a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání, na citový ,

                         rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového

                         programu

                      - hygiena, příprava na pobyt dětí venku,

                         pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity

                         zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový

                         a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu

                         a v souladu se zaměřením a důrazem na pohybové aktivity, seznámení

                         s přírodou, s přírodními jevy a okolním světem

                       - převlékání, hygiena, oběd

12,30 –17,00    - spánek a odpočinek dětí, náhradní nespací aktivity, individuální práce s dětmi

                       - vstávání dětí, hygiena, svačina

                       - volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickým pracovníkem

                          zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí,

                          v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

Výše uvedený základní denní režim platí pro třídy v přízemí, u tříd v prvním poschodí se tento režim posunuje o 30 minut. Stanovený základní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.