Adaptační program 

 Vážení rodiče,

prostřednictvím adaptačního programu Vám nabízíme možnost, jak zvládnout bezproblémový vstup do nového prostředí.

Adaptační program v MŠ proběhne v roce 2021/2022 ve třídě ŽLUŤÁSKŮ.

Vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i v soužití celé rodiny.  

  Děti, které se do té doby pohybovaly převážně v kruhu rodinném, najednou poznávají jinou společnost, nové

kamarády i dospělé a nové prostředí. Učí se novým věcem, které může být pro něj a jeho okolí náročné. Musí

se podřídit určitým pravidlům a už nejsou jen ony středem pozornosti. Některé děti se s touto změnou

vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci. Naším velkým přáním je, aby

se děti cítily ve školce spokojené a aby do ní chodily rády. Adaptační program je takové doporučení od nás, jak

postupovat, aby si dítě na školku rychle a plynule zvyklo, těšilo se na ni, aby při příchodu do školky a při

odloučení od  rodičů neplakalo.

 • Seznámení se s mateřskou školou

  Navázání vzájemné důvěry mezi pedagogy, rodiči a dětmi je bezpodmínečně velmi důležitou součástí plynulého vstupu do instituce. Rodiče, děti i pedagogové mají stejný cíl – spokojenost na všech stranách.

 • Pokud mají rodiče možnost poznat chod mateřské školy, poznají pedagogy, rodiče a děti ve své nové třídě, tak může být komunikace a  spolupráce o mnoho jednodušší.

 • Individuální adaptace po nástupu dítěte do MŠ

  Navázání vzájemné dobré spolupráce mezi pedagogy MŠ a rodinou je  základní podmínka pro kvalitní spolupráci. Během adaptačního období je vhodné, aby rodiče sdělili učitelkám potřebné informace o vývoji svého dítěte, jeho zdravotním stavu a dalších specifikách, jež považují za vhodné sdělit v zájmu úspěšné adaptace dítěte.

  Adaptační plán v MŠ Bělohorská

 • Den otevřených dveří – 2x ročně, kdykoli po domluvě s vedoucí MŠ

 • Informativní schůzka rodičů. Účelem setkání je nejen získat potřebné informace o provozu mateřské školy, ale také informace o  tom, jak usnadnit vstup dítěte do mateřské školy.

 • Datum setkání je vždy v odpoledních hodinách, na přelomu května a června. Tyto informace jsou na zveřejněny na webu MŠ, ve  vitríně a rodičům odeslány na mailové adresy.

 • Setkání na MDD – zábavné odpoledne na zahradě školy nebo v jednotlivých třídách (dle počasí)

 • 1. den rodiče zůstávají s dítětem chvíli ve třídě, zapojí své dítě

   do hry a  činností.  Dítě zůstává v tento den max. 2 hodiny. Děti se seznámí s učitelkami, novými kamarády a prostředím mateřské školy.

 • 2. den rodiče zůstávají s dětmi opět chvíli. (vše je řešeno individuálně). Pobyt v mateřské škole max. 2 hodiny

 • 3. den a další dny postupně prodlužujeme pobyt v mateřské škole, některé děti mají pobyt 2-3 hodiny, některé do oběda.

 • Doporučujeme, aby malé děti nezůstávaly od počátku ve školce na  odpolední odpočinek, aby všechny změny probíhaly postupně a   plynule.

           Pravidla pro účastníky adaptačního programu:

 • Do MŠ mohou pouze děti zdravé.

 • Rodič i dítě se přezují, dodržují hygienická pravidla.

 • Rodič nezasahuje učitelce do vzdělávacích, ani výchovných aktivit.

  Desatero pro rodiče

  Co mohou rodiče vykonat, aby vstup dítěte do MŠ byl úspěšný a  nenásilný:

 • Chodit s dítětem mezi děti, a to i tehdy má-li sourozence.

 • Nechávat dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka, chodit s ním do nových prostředí (např. mateřského centra).

 • Zaměřit se na dovednosti sebeobsluhy (při jídle, oblékání, na toaletě).

 • Rozvrhnout čas tak, aby dítě nemuselo spěchat, má-li věci dělat samo.

 • Udělat si čas na každodenní společnou chvilku u hry.

 • Udělat si čas na čtenou pohádku.

 • Během dne využívat možnosti si s dítětem povídat.

 • Oceňovat, co se dítěti daří a jasně odmítnout nevhodné chování a vysvětli proč.

 • Vyvarovat se výhružek typu „ Počkej, až budeš ve školce…!“, dítě se pak bude obávat školky předem.

 • Opatrně zacházet i s vychvalováním školky, „jak tam bude všechno super!“. Je nutné držet se reality a mluvit o tom, co asi všechno tam bude dítě moci dělat. Vyhneme se tak vytvoření nereálných představ a následného zklamání.

  Co všechno by mělo umět dítě při vstupu do MŠ:

 • chodit, lézt, běhat a vůbec se samostatně pohybovat

 • sedět po dobu jídla u stolu, používat lžíci, pít z hrnečku

 • umývat si ruce a utírat se do ručníku, čistit nos

 • používat toaletu z vlastní iniciativy – dítě s plenkami nelze přijmout do MŠ

 • chodit po schodech s přidržováním se zábradlí

 • snažit se uklízet si po sobě hračky

 • reagovat na pokyny (např. počkat, sednout si, přijít) a na své jméno

 • hrát si a svou činností se po určitou dobu zabavit, brát na vědomí přítomnost druhého dítěte a případně se s ním skamarádit

 • myslet v konkrétních obrazech, ptát se (otázky proč, jak), být zvídavé

 • pozorovat a napodobovat okolí

 • mluvit a dorozumívat se o běžných věcech s dospělými i dětmi

  Jak dítěti pomoci?

  Z důvodu pandemie COVID -19 nebude možné nosit do mateřské školy hračky z domova.

 • Používejte stejné rituály

  Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačině – nejen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.

  Rozlučte se krátce

  Loučení dlouze neprotahujte! Někdy loučení představuje větší problém pro matku než dítě, proto je zbytečně nestresujte. Ujasněte si, jak se k  pobytu svého dítěte ve školce stavíte vy. Pokud máte  obavy z   odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni, že dítě do školky chcete dát, tak jej tam nedávejte. Dítě velmi dobře vycítí váš strach, a  pokud se vy nezbavíte své úzkosti, nemůžete zbavit dítě jeho úzkosti.  Případně se v  rodině dohodněte, že dítě bude do školky vodit ten, kdo s tím má menší problém.

  Buďte citliví a trpěliví

  Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo. Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte. Vysvětlete mu, že ho máte rádi a že nechodí do školky proto, že na něj nemáte čas, nebo že s ním nechcete být doma. Každý má své povinnosti – vy práci, vaše dítě školku.

  Komunikujte s učitelkou

  Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát. Potomka za  zvládnutý pobyt ve školce pochvalte.

  Pozitivně je motivujte

  Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo. Zeptejte se vašeho dítěte s kým a na co si hrálo, jak se mu to líbilo, jak řešilo případné konflikty či situace.

  Doporučení pro rodiče – co byste nikdy neměli dělat…

  Buďte důslední a nenechte se obměkčit. Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém!

 • Nestrašte své dítě školkou“: Počkej, ve školce ti ukážou“ a  za   problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte.

 • Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také.

 • Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku, k lékaři… a  nepodávejte dětem nepravdivé informace o tom, v kolik hodin je  přijedete vyzvednout.

 • Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné.

        Další potřebné informace mohou rodiče získat na:

 • webových stránkách -  www.zstgmruzyne.cz

 • nástěnkách MŠ

 • mailové adrese

Všechny pracovnice MŠ (pedagogové i provozní personál) mají k dětem empatický, klidný a trpělivý přístup.

Paní učitelky přihlíží vždy k individuálním potřebám každého dítěte a  svým profesionálním přístupem jsou připraveny vám pomoci, podat potřebné informace, případně vám poradit, co by pro Vaše dítě bylo v  rámci snadné adaptace nejvhodnější.

                                                                    Těšíme se na viděnou.