Mapa školy 2019

Mapa školy 2019

Vedení školy zveřejňuje část výsledků dotazníkového šetření Mapa školy pro ZŠ, které proběhlo v březnu2019 na naší škole

Nástrojem použitým pro hodnocení kvality klimatu školy bylo anonymní dotazníkové šetření mezi žáky, rodiči, učiteli a provozními zaměstnanci. Poskytlo nám důležité informace o vztazích, názorech, postojích a přáních všech aktérů vzdělávacího procesu. Sdělením těchto výsledků a jejich analýza by měla přispět ke zlepšování kvality školy a jejích služeb.

Ještě jednou děkujeme všem respondentům za vyplnění dotazníků (počty respondentů – žáci učitelé a rodiče jsou vysoké).

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá velmi kladné hodnocení: atmosféra ve škole, kvalita výuky a ocenění materiálního a sportovního vybavení.

Šetření potvrdilo, že naše systematická dlouhodobá práce, zaměřená na kvalitu vzdělávání a na vytvoření dobré atmosféry školy v oblasti vztahů žák – žák, žák - učitel, byla respondenty kladně oceněna – viz přehled (vnímání vztahů – na prvním i druhém stupni převyšujeme průměr ostatních škol).

Jsme rádi, že žáci druhého stupně mají dobrý přístup ke vzdělávání a dobře si uvědomují, jaké předměty jsou pro ně nejpřínosnější.

V oblasti důležitosti vzdělávacích cílů školy došlo ke shodě s rodiči, což je velice pozitivní zjištění. V předchozím šetření (rok 2016) u rodičů stále přetrvával fakt, že by žák měl získat maximum vědomostí a znalostí. Je důležité, aby byly naplněny všechny cíle vzdělávání – poznávací, dovednostní a hodnotové.

Silné a slabé stránky školy - z grafu je patrné, že v žádné oblasti jsme se nedostali na nízkou kvalitu. Průměrná hodnota je u školní jídelny, ale zde je velmi těžké mít kladné hodnocení u všech žáků při splnění zásad zdravého stravování. Těší nás vysoké hodnocení kvality vzdělávání a výuky celkově.

V letošním šetření mohli respondenti i některé odpovědi doplnit o svůj názor. Velice nás potěšili osobní vzkazy a poděkování za odvedenou práci, což je pro pedagoga nejlepší motivací do další práce. Na některé připomínky a doporučení chceme od příštího školního roku zareagovat. Chystaná změna bude v rozsahu hodin informatiky a bude posílena též výuka matematiky a českého jazyka na druhém stupni. Mezi volitelné předměty se vrátí anglická konverzace.

 Souhrn_ZS_budova_1_2018_2019 (1).pdf