Speciálně pedagogická péče

Naše škola od školního roku 2016/2017 poskytuje speciální pedagogickou péči.

Speciální pedagožka : Mgr. Irena Mýtinová (od 1. 9. 2022)

Pracovní doba: pracoviště Ruzyně - Út a Čt (od 13. 9. 2022, od 9:00 hod.) budova 1. stupně v prvním patře vpravo, u vstupu do budovy není zvonek, prosím volejte - viz tel. kontakt níže

                      pracoviště Bílá Hora - St (od 14. 9. 2022, od 9:00 hod.)

Konzultační hodiny: po telefonické domluvě - 732 751 738

                              e-mail: irena.mytinova@gmail.com

                                         mytinova@zstgmruzyne.cz

 

Paní Mýtinová zajišťuje předmět speciálně pedagogické péče, přičemž ve druhém stupni podpory je zaměřen na nápravy v oblasti logopedických obtíží, řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, zdravotní tělesné výchovy, nácvik sociální komunikace. Ve třetím stupni podpory zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče uvedené ve druhém stupni podpůrných opatření, doplněné např. o zrakovou stimulaci, bazální stimulaci u žáků s mentálním postižením, práci s optickými pomůckami, logopedickou péči, u žáků, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, se věnuje rozvíjení sluchového vnímání, odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci, českému znakovému jazyku, dále se věnuje prostorové orientaci, případně dalším oblastem speciálně pedagogické péče. Ve čtvrtém stupni podpory je předmět speciálně pedagogické péče zaměřen na oblasti předmětů speciálně pedagogické péče ve druhém i třetím stupni podpůrných opatření a dále na český znakový jazyk, prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace, na prostorovou orientaci, na samostatný pohyb zrakově postižených, na práci s optickými pomůckami, na Braillovo písmo, na bazální stimulaci u žáků s kombinovanými vadami, případně vychází z dalších obtíží žáků, které vyplývají z charakteru jejich zdravotních obtíží. V pátém stupni podpory vychází předmět speciálně pedagogické péče ze specifických obtíží žáka.

 

Základní aktivity školní speciální pedagožky:
 
a) podpora žáků - speciálně pedagogická péče a poradenství
b) orientační speciálně pedagogická diagnostika specifických potíží dětí
c) screening potíží dětí
d) konzultace rodičům
e) spolupráce s vedením školy, pedagogy a asistenty pedagoga
f) spolupráce s dalšími členy Školního poradenského pracoviště a externími odbornými pracovišti

 

Pedagogicko psychologická poradna:

pro naší školu pracuje Mgr. Linda Kolenatá, kolenata@ppp6.cz

přítomnost ve škole: středa 8 : 00 až 12 : 00, úterý a čtvrtek v PPP Prahy 6

 

Školní poradenské pracoviště:

Na naší škole funguje od září 2016, aktuálně v tomto složení:

výchovné poradkyně: Mgr. Dana Hudečková, Mgr. Kamila Skálová

školní metodici prevence: Mgr. Vladimír Štolc, Mgr. Kateřina Bezdičková

školní psychologové: Mgr. Linda Kolenatá, Mgr. Pavel Kšajt

školní speciální pedagog: Mgr. Irena Mýtinová

školní koordinátor inkluze: Mgr. Dana Hudečková